Welkom, Gasten
Gebruikersnaam: Wachtwoord: Onthoud mij

Onderwerp: ZONDER TITEL

ZONDER TITEL 07 apr 2011 12:31 #1

Ik heb geen idee wat Vrije Verzen zijn voor jullie! Is dit er een?:


ZONDER TITEL


Sixties nauw doorstaan
Beetje doorgeleerd
Ambtenarenbaan
Saai gepensioneerd
Speelt soms door zijn hoofd
‘Wat deed ik verkeerd?’

Had graag onverveerd
Rustig maar niet mak
Kritisch zich geweerd
Als een soort Voltaire
- Buitenhuis, volière -
- Niet zo saai in ’t pak -
Bestseller geschreven
Toch oprecht gebleven.
Als een soort Geert Mak
Rijk geweest. Begeerd.

Én geëngageerd!


JANUS
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: ZONDER TITEL 07 apr 2011 12:41 #2

 • B.J. Hoogland
 • B.J. Hoogland's Profielfoto
 • Offline
 • Forumgod
 • Berichten: 2396
 • Ontvangen bedankjes 1283
Het vrije vers kent geen rijmschema, geen regelmatige strofenbouw, geen metrum en geen ongeveer gelijke regellengte. Deze vorm van poëzie nadert het proza.

Ik zie in jouw gedicht zowel metrum als rijm dus een vrij vers is het niet.
(en o ja, wie bedoel je met jullie: ons?)

Hier een voorbeeld van Free Verse:

Paul van Ostaijen

LEVEN

Mevr. Dr jur. heeft prachtig verdedigd
de éen-kilo-brood-dief
zijn gezin
en bedenkt 7 (zeven) arme kinderen
vader
een korst brood
de rechters hebben gesnikt Het was een sterk stuk

In de avondkoelte wandelt Mevr. Dr jur.
Lützowplatz
en zet zich op een bank
juist tegenover de kont van de zeegod
Verdiende rust

0 Wonne
Verba volant, scripta manent.
Laatst bewerkt: 07 apr 2011 12:58 door B.J. Hoogland.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: ZONDER TITEL 07 apr 2011 14:58 #3

 • Arjan Keene
 • Arjan Keene's Profielfoto
 • Offline
 • Admin
 • Berichten: 493
 • Ontvangen bedankjes 251
Digitale liefde


Ik vraag aan Anna van Ikea
of ze van mij zou kunnen houden.
Ze knippert vrolijk met haar ogen:
"Ik hou van mensen maar ik kan geen
vragen over liefde beantwoorden.
Wel vragen over Ikea."

Als ik dezelfde vraag stel aan Eliza
dan reageert ze nogal koel:
"We hadden het over jou, niet over mij."

Als ik vervolgens aan haar vraag
wat Anna van Ikea hierover zeggen zou,
dan stelt de psychologe zelf een vraag:
"Welk antwoord zou je willen horen?"

Na een te lange pauze mijnerzijds volgt:
"Ik kan je echt niet helpen zonder dialoog."

(c) Arjan Keene


Een vrij vers:
- geen vaste vorm
- geen rijmschema
- maar wel een (vrijere) vorm van ritme en metrum
- geen proza
- en, soms, poëzie
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: ZONDER TITEL 07 apr 2011 16:42 #4

 • Bas Boekelo
 • Bas Boekelo's Profielfoto
 • Offline
 • Forumgod
 • Berichten: 4348
 • Ontvangen bedankjes 1246
Aangezien ik geen verstand van poëzie heb, is het werk van van Ostaijen en het werk van Keene voor mij proza.
Laatst bewerkt: 07 apr 2011 16:45 door Bas Boekelo.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: ZONDER TITEL 07 apr 2011 17:54 #5

 • Kees Koelewijn
 • Kees Koelewijn's Profielfoto
He Bas, wat vind je van dit korte verhaal van Multatuli?

HET GEBED VAN DEN ONWETENDE.
Ik weet niet of we zyn geschapen met 'n doel,
Of maar by toeval daar zyn. Ook niet of een God
Of... Goden zich vermaken met ons leed, en schimpen
Op de onvolkomenheid van ons bestaan. Als dit zo waar'
Zou 't vreeselyk zyn! Aan wien de schuld
Dat zwakken zwak zyn, kranken krank en dommen dom?

Wanneer we zyn gemaakt met opzet, met 'n doel.
En door onze onvolkomenheid dat niet bereiken...
Dan valt de blaam van al 't verkeerde op ons niet,
Op 't maaksel niet... maar op den Maker ! Noem hem ZEUS,
Of JUPITER, JEHOVAH, BAAL, DJAU... om 't even:
Hy is er niet, of hy moet GOED zyn, en vergeven,
Dat wy hem niet begrypen. 't Stond aan hem
Zich te openbaren, en dit deed hy niet ! Had hy 't gedaan,
Hy hadde 't zoo gedaan, dat niemand twyflen kon,
Dat ieder zeide: ik ken hem, voel hem, en versta hem. *)

Wat anderen nu beweren van dien God te weten,
Baat my niet. Ik versta hem niet ! Ik vraag waarom
Hy zich aan anderen openbaarde, en niet aan my?
Is 't eene kind den vader meer naby dan 't andre?
Zoolang een menschenzoon dien God niet kent,
Zoolang is 't laster te geloven aan dien God!
't Kind dat vergeefs den vader aanroept doet geen kwaad...
De vader die vergeefs zyn kind laat roepen, handelt wreed.
En schooner is 't geloof: daar is geen vader,
Dan dat hy doof zou zyn voor z'n kind!

Misschien zyn we eenmaal wyzer! Eens misschien
Zien we in dat Hy er is. dat Hy ons gadesloeg,
En dat z'n zwygen oorzaak had, en grond. Welnu,
Zoodra wy 't weten, is de tyd van loven daar,
Maar eerder niet... thans niet! 't Zou God verdrieten,
Te ontwaren dat we hem aanbaden zonder grond,
En dwaasheid is 't, de donkere onwetendheid van heden
Te willen helder maken met een licht... dat nog niet schynt.

Hem dienen? Dwaasheid! Had Hy dienst begeerd,
Hy hadde ons geopenbaard op welke wys,
En ongerymd is 't, dat Hy van den mensch verwacht:
Aanbidding, dienst en lof... terwyl Hyzelf
Omtrent de wyze hoe, ons in 't onzekere liet.
Wanneer wy God niet dienen naar zyn zin...
Dan is 't Zyn schuld, Zyn schuld, en onze schuld is 't NIET!

Intusschen - tot we wyzer zyn - is goed en kwaad dan een?

Ik zie niet in waartoe een God ons dient, in 't scheiden
Van 't booze en 't goede. Integendeel! Wie 't goede doet
Opdat een God hem loonen zou, maakt juist daardoor
Het goede tot iets kwaads, tot handel. En wie boosheid vliedt,
Uit vrees voor de ongenade van dien God is... laf!

Ik ken u niet, o God! Ik riep U aan, ik zocht,
Ik smeekte om antwoord, en Gy zweegt! Ik wou zo graag
Uw wil doen... niet uit vrees voor straf, uit hoop op loon,
Maar zoals 't kind den wil zyns vader doet... uit liefde!
Gy zweegt... en alty zweegt Ge!
En ik dool rond, en hyg
Naar 't uur, waarop ik weten zal dat Gy bestaat...
Dan zal ik vragen: "Vader, waarom nu voor 't eerst
Uw kind getoond dat het een vader had,
En dat het niet alleen stond in den stryd,
Of waart Ge er zeker van, dat ik Uw wil zou doen
Ook zonder dien te kennen? Dat ik, onbewust
Van uw bestaan, U dienen zou, zoals Ge wilt gediend?
Antwoord, Vader, als Ge daar zyt, antwoord !
Laat niet Uw kind vertwyflen, Vader! Blyf niet stom
Op 't bloedig afgeperst laba sabachtani !

Zo kermt de onwetende aan z'n zelfgekozen kruis,
En krimpt van pyn, en jammert dat hem dorst...

De wyze - hy die wel weet... wel God kent - bespot den dwaas,
En rykt hem gal, en jubelt: "hoor, hy roept z'n vader!"
En prevelt: "dank, o Heer, dat ik niet ben als hy!"
En zingt 'n psalm: "welzalig hy die in der boozen raad
niet zit, en niet op 't vuile pad der zondaars gaat...

De wyze... sluipt ter-beurse, en schachert integralen.

De vader zwygt... o God, er is geen God!
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: ZONDER TITEL 08 apr 2011 16:20 #6

 • Bas Boekelo
 • Bas Boekelo's Profielfoto
 • Offline
 • Forumgod
 • Berichten: 4348
 • Ontvangen bedankjes 1246
Kees, heb jij dat allemaal overgetypt?
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: ZONDER TITEL 08 apr 2011 19:12 #7

 • Kees Koelewijn
 • Kees Koelewijn's Profielfoto
Natuurlijk Bas; net als het volgende stukje proza dat ik, in het kader van hoor en wederhoor, citeer uit HET TOEKOMSTIG LEVEN, Halfmaandelijksch Tijdschrift, gewijd aan de Studie van het Spiritualisme en aanverwante verschijnselen, 6e jaargang no. 16, 15 augustus 1902, van de hand van een zekere G.M.

ANTWOORD OP MULTATULI”S “GEBED VAN DEN ONWETENDE”

Gij kent God niet, o, Multatuli,
en weeklaagt luid: “Er is geen God!”
Voor u bestaat Zijn openbaring niet, voor u,
die droevig uitroept: “Lama Sabachtani!”
Maar is ’t uw schuld niet, dat gij ziende blind zijt, hoorend doof?

Wanneer de donder brult, de wervelwinden gieren,
De bliksemschicht verlicht het neêrgezweepte woud;
Wanneer de rotswand splijt en de aarde beeft en siddert
Door ’t vuur van een vulkaan…dan valt
De van beschaving meest verstookne, ’t natuurkind,
Op zijn knieën, biddend, smeekend: “Bescherm mij, Machtige!”
Dan valt hij in ’t diep:
Daar werkt een groote Macht! - en ik ben klein…

Wanneer die van beschaving meest verstookne, ’t natuurkind,
Ziet hoe ’t zonnelicht de plant doet leven,
Ziet, hoe de plant gevoed wordt door den regen,
Ziet, hoe ‘t vuur onmisbaar voor den mensch is,
Dan werpt hij dankbaar zich terneder en aanbidt
òf zon, òf vuur, òf aarde;
Doch tevens ook den Schepper, door wiens hand èn zon, èn
vuur, èn aarde is gewrocht.

Zoo heeft de Neger, Roodhuid, Indiaan,
besef van God of Goden, en dient
De Godheid - ja, ’t is waar - uit vrees meestal
maar ook uit dankbaarheid.
Dus dient de mensch den Vader, niet omdat het is Zijn wil,
Maar wijl het menschenkind zoo diep behoefte heeft
Z’n smart, dan weer z’n dankbaarheid te uiten
En kracht en moed te vragen in dit leven,
om te leven.

Wanneer een mensch, door ’t licht der wetenschap beschenen,
Het “waarom” vraagt van ’t werken der natuur;
als hij dan wijs en met opmerkzaamheid
Den aard der dingen ziet, hun werking onderzoekt,
dan zal de kleinste bloem hem leeren,
Hoe onuitspreeklijk heerlijk die natuur is,
dan zal hij leeren, dat uit al ’t geschapene
spreekt een wijsheid, verre boven die der stervelingen,
Zóó verre, dat hij spraakloos, met ontzetting soms,
de grootheid der natuur beschouwt
En biddend opziet tot den Schepper van het al.

“Zoo wij bij toeval daar zijn…”, zegt gij dat, Multatuli?
Toevallig is er niets. Wat is,
ontstond door een ontelbaar aantal feiten,
En ieder feit volgt weder uit een ander.

Als dan zelfs ’t kleinste voorwerp op deez’ kleine wereld,
die wegzinkt als een stofje in ’t grenzeloos heelal,
Spreekt van een wijsheid, die ons ’t hoofd doet duiz’len,
Wijst dat niet op een Schepper, die regeert en onderhoudt?

Gij, Multatuli, zegt: “Een Schepper is er niet,
of hij moet goed zijn.”
Welnu, al wat Hij schiep is goed.
’t Is goed, dat de een is dom en de ander krank,
en blind een derde
Waarom? Omdat het is.
En elk ding heeft zijn doel, want… het bestaat.
De schepping heeft geen einde,
Doch overbodig is er niets;
geen doelloosheid, geen toeval.

O, Multatuli, ’t is uw schuld – want gij waart ziende blind –
Dat gij niet zaagt den Schepper, God den Vader;
Gij wildet hem niet zien.
Het eene kind is toch niet meerder dan het and’re
in d’oogen van den vader,
Maar ’t eene kind begrijpt den wijsheid van den Vader,
’t andere niet,
Omdat het zich niet inspant tot begrijpen.

Hadt gij, o Multatuli, slechts eenmaal ’t hoofd gericht,
omhoog,
Naar ’t firmament, in grootsche sterrenpracht,
en nagedacht,
Gij hadt begrepen en geweten: Daar is een God,
’t begin van alle dingen,
En Hij is ook een Vader,
Al is de wijsheid en de liefde van dien vader,
Meestal verborgen voor het menschenkind,
Dat, ach! zoo klein is en zoo weinig nog begrijpt! –
En toch zóóveel begrijpen wil…

Hadt gij slechts nagedacht – ’t profane woord:
“O God, er is geen God!”
was nooit gesproken.
Wel had uw stemme dan geklonken:
“Ik ken U, God den Vader, steun, o steun uw kind!
Dat ach zoo klein is! – en zoo weinig nog begrijpt! –
En toch zóóveel begrijpen wil…”

G.M.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: ZONDER TITEL 08 apr 2011 19:15 #8

 • Kees Koelewijn
 • Kees Koelewijn's Profielfoto
Al zijn @#^%$ alle cursiveringen weggevallen
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: ZONDER TITEL 11 apr 2011 17:03 #9

 • Bas Boekelo
 • Bas Boekelo's Profielfoto
 • Offline
 • Forumgod
 • Berichten: 4348
 • Ontvangen bedankjes 1246
Al dat typewerk, jij hebt vast een typediploma.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: ZONDER TITEL 11 apr 2011 17:09 #10

 • Kees Koelewijn
 • Kees Koelewijn's Profielfoto
En dat terwijl ik alleen maar een punt wilde maken
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.
Tijd voor maken pagina: 0.129 seconden

Log in

Gebruikersnaam en wachtwoord:

Zoeken

Forum Recent