Het vrije vers

Voor en door plezierdichters

Met Forum, Vorm én Vent

 


Intermezzo uit het Woordenboek der Engelsche spreektaal van de heer Barentz

 

RHYMING SLANG.

Behalve het Slang, dat in dit werk is opgenomen, bestaat er nog een rhyming slang, dat speciaal gesproken wordt door de verkoopers van straat-litteratuur en de handelaren in verschillende artikelen die op straat en markt de goegemeente in verbazing brengen door hun welbespraaktheid.
Het eenig opmerkelijke hieraan is dat het rijmwoord w e g g e l a t e n wordt, zoodat daisy roots wordt d a i s i e s, Christmas card wordt Christmas enz.
Wij laten hier een lijst van eenige dier woorden volgen, ofschoon wij moeten oprnerkzaam waken, dat niet alleen dit „rhyming slang" van zeer ephemeren aard is, maar bovendien in vele gevallen geheel afhankelijk is van den spreker en er dus geen enkele reden bestaat waarom b.v. het rhyming slang voor steak zijnde Ben flake niet door dezen of genen gewijzigd zou worden tot John cake of zoo iets dergelijks. Ik heb in onderstaand lijstje dan ook slechts eenige typische voorbeelden gegeven, waarvoor ik meende een goede autoriteit te hebben. Daar dit slang echter noch in de litteratuur voorkomt, noch in die klassen van de maatschappij waarin de gebruikers van dit woordenboek ooit zullen verkeeren, geloof ik dat niemand dit betreuren zal. Ten einde het rijm goed te doen uitkomen geef ik niet de vertaling, maar het woord waarvoor het rijmwoord in de plaats treedt. Deze woorden zijn alle zoo eenvoudig, dat degeen, die dit boek gebruikt, daar zeker wel geen bezwaar in zal zien.

Tenslotte wil ik hier nog wijzen op een nieuw soort van Slang door den uitgever „Centre Slang" genoemd en dat hierin bestaat, dat de middelste klinker beginletter wordt en voor de rest letters worden bijgevoegd naar willekeur. Wegens gebrek aan gegevens kan ik hiervan echter geen voorbeelden gevenAbraham ('s willing), shilling.

Artful (dodger), lodger.

Battle (of the Nile), tile (hoed).

Bushy (Park), lark.

Chevy (Chase), face; Ook chivy of

chivvy.

Christmas (Card), guard.

Dai,y roots, boots.

Ding-dong, song.

Elephant's (trunk), drunk.

Everton (toffee), coffee,

Finger (and Thumb), rum.

Carden (gate), magistrate.

Hounslow (Heath), teeth.

I'm afloat, boat of coat. Ook Inner.

Jack-a-dandy, brandy.

Lump (of coke), bloke (man).

Mince pies, eyes.

Never fear, beer.

Over the stile, sent for trial.

Paddy (Quick), stick of thick.

Raspberry (tart). heart.

Rory o'Nore, door of floor.

Sky(arocket), pocket.

Sugar (and honey), money.

BACK SLANG.

 

Een ander soort van slang en nog wel een dat, volgens denzelfden autoriteit, in de laatste jaren nog al veel verspreid is, is het „back-slang."
Dit bestaat hierin dat de woorden achterste voren geschreven — of beter uitgesproken worden. Om den toehoorder, zoo mogelijk nog meer te mystificeeren worden bovendien sommige lange woorden verkort en woorden van een lettergreep die eindigen op twee medeklinkers gewijzigd door invoeging van e of verplaatsing der letters. Zoo is bv. een shilling in back-slang" generalize en wordt verkort tot g e n, terwijl pound wordt omgezet tot dun op en cold en drunk voor den dag komen als d e l o c en k e n n u r d. Andere woorden nemen weer de e als beginletter aan waardoor girl b v. gewijzigd wordt tot e l r i g ; terwijl ten slotte h aan het begin van een woord wordt beschouwd als te zijn voorafgegaan door een c waardoor hat wordt omgekeerd tot tot c h en b v. half tot flatch.

Ook hiervan laten wij een klein woordenlijstje volgen, meer ter wille der volledigheid dan wel in het idee dat een der beoefenaren ooit hiervan eenig praktisch nut zal hebben of er eenig gebruik van zal kunnen of willen maken. Ik zal dan ook slechts volstaan met de munten.

 

Flatch, halfpenny.

Yannep, penny.

Owt-yanneps, twopence.

Erth-yanneps, threepence.

Roaflanneps, fourpence.

Evif of ewif-yanneps, fivepence.

Exis-yanneps, sixpence.

Nevis-yanneps, sevenpence.

Tealel' of theg-yanneps, eightpence.

Enin-yanneps, ninepence.

Net-yanneps, tenpence.

Nevele-yanneps, elevenpence.

Evlenet-yanneps, twelvepence.

Generalize, shilling.

Yannep-Hatch, three-halfpence.

t-yannep-Hatch, twopence-halfpenny.

Gen or eno gen, one shilling.

Owt gens, two shillings etc.

Yenork, crown.

Flatch-yenork, half-a-crown.

Flatch a dnnop, half a pound.

Dunop, pound.”

(
wordt vervolgd)


Log in

Gebruikersnaam en wachtwoord:

Forum (recent...)

Uit het archief

Alst voorby is

 

Het verraet van den Graaf van Rennenberg, ghestoockt door seyne suster Cornelia, wiert heden gruwelyckx gheevenaert.
Het jammerlick geklag daer mede het Nederlant vervult is heeft seer wijt verspreyt, ja is tot inden Hemel opgeklommen.
De menichte der vrome luyden die dit Liedeken nu singen is groot:

Oranjes edel bloet
    is wreedelyck verslaeghen
doort vuyghe Spaens ghebroet.
    Gaf God die last te draeghen?

Oft was hier snoodigh spraecke
    van eene konckeldaet?
Wie liet syn pligt versaecken
    en pleeghde sluyps verraet?

Wie was de wegbereyder
    voort slaeghen der Spanjool?
Heer, waarom maeckte Sneyder
    gheen enckelt maele goal?

Als Samson die sich door
    Delila liet verleyden
soo viel oock Wesley voor
    een pronckjuweel der meyden.

En seer begheertig van
    haer sagt en heesch gefluyster
quam hy soo in de ban
    vant Roomsche Helleduyster

Sy maeckte hem soo geck
    de Paepsche kant te kiesen!
En soo quamt dat de Speck
    insteede te verliesen

syn Seegevlagghen plantte
  en schielyck overwon.
Dat dancken wy Yolante
    die Hoer van Babylon!

Koop koop koop